Lind Borgerforening
Vedtægter: 

Vedtægter - Lind Borgerforening

 

§ l. Navn og formål.


Foreningens navn er:
LIND BORGERFORENING

- og dens adresse er den til enhver tid værende formands.
Foreningen er stiftet den 13. februar 1962 og dens formål er at virke for Lind by og omegn samt varetage borgernes interesser og yde støtte til kulturelle og almennyttige formål.

 

§ 2. Medlemmer.


Enhver bosiddende i området optages som medlem af foreningen ved indbetaling af det til enhver tid fastsatte kontingent. Hvert medlemskab giver en stemme på generalforsamlingen.

 

§ 3. Generalforsamling.


Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og enhver beslutning på generalforsamlingen vedtages ved simpelt flertal.
Afstemningen skal være skriftlig, såfremt en af de tilstedeværende ønsker det.
Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned og indkaldes med 14 dages varsel. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.


Følgende punkter indgår fast i generalforsamlingens dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelse og 2 suppleanter samt revisor og l revisorsuppleant.
6. Eventuelt.


Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 1/4 af medlemmerne skriftlig indsender begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

 

§ 4. Bestyrelsen.


Bestyrelsen består af 5 -7 medlemmer:
Formand, næstformand, kasserer, sekretær og 1-3 menige medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen og konstituerer sig selv.
2 (3) bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år og 3 (4) bestyrelsesmedlemmer i lige år.

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov.
Mødet indkaldes af formanden eller i dennes fravær næstformanden.

Alle beslutninger i bestyrelsen tages ved simpelt flertal af de tilstedeværende.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende, og i dennes fravær næstformandens. Sekretæren tager referat af mødet, som godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.


§ 5. Økonomi.


Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

§ 6. Vedtægtsændringer.


Ændring af vedtægterne kræver, at 3/4 af de fremmødte stemmer for.
Foreningens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages af 2 efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.
Den sidste afholdte generalforsamling træffer samtidig beslutning om fordeling af foreningens midler.

Vedtaget på generalforsamlingen den 8. februar 2005

 
Lav din egen hjemmeside med mono.net